THE BATTLE OF ARNHEM

“Operation Market Garden” at Arnhem was the largest operation on Dutch territory during the Second World War. From 17 to 25 September 1944, a joint Allied invasion tried to ensure that a number of important Dutch bridges would be taken. However, during the Battle of Arnhem, the Rhine Bridge turned out to be “a bridge too far”. It became a disaster that played a key role in the further course of the war. Since 1945, in Arnhem, the month of September has been dedicated to the commemoration of the Battle of Arnhem. Arnhem is known throughout the world for the Battle of Arnhem and the Bridge Too Far. Unfortunately the number of veterans is slowly decreasing and the memory ebbing away. That is why it is now time to commemorate the Battle of Arnhem in an innovative and dignified manner. In an experience with art, film and music. Bridge to Liberation makes the stories around the Battle of Arnhem come alive for everyone through an ‘Experience’. This event lays a foundation for the commemoration of the Battle of Arnhem in the future.

In the summer of 1944, only the southern Netherlands had been liberated. To liberate the rest of the Netherlands, a plan was made by the British Field Marshal Montgomery. He gave this plan the code name “Market Garden”. The plan consisted of two parts. The first part was called: “Market”. During this part, more than 35,000 airborne troops were dropped at important bridges (across the Maas, Waal and Rhine) between Eindhoven and Arnhem to occupy them. The second part, called “Garden”, was a code word for the British ground troops. They would move across the ground from Belgium to Arnhem, via the bridges, to help the airborne troops. From there, they could then easily move on to free the rest of the Netherlands and attack Germany.

Image module

Alleen Zuid-Nederland is in de zomer van 1944 bevrijd. Om de rest van Nederland te kunnen bevrijden wordt erdoor de Britse Veldmaarschalk Montgomery een plan gemaakt. Dit plan geeft hij de codenaam ‘Market Garden’. Het plan bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heet: ‘Market’. Tijdens dit onderdeel worden er meer dan 35.000 luchtlandingstroepen bij belangrijke bruggen (over de Maas, Waal en Rijn) tussen Eindhoven en Arnhem gedropt om deze bezet te houden. Het tweede onderdeel, genaamd ‘Garden’, is een codewoord voor het Britse grondleger. Zij zullen zich over de grond vanuit België naar Arnhem verplaatsen, via de bruggen, om de luchtlandingstroepen te helpen. Daarna kunnen ze vanuit hier makkelijk doorstoten naar de rest van Nederland en Duitsland.

Image module
Image module

The bridge over the River Rhine near Arnhem is one of the bridges that must be occupied within the Market Garden plan. This bridge is deep in enemy territory. The intention is for more than 10,000 British and Polish airborne troops to occupy the Rhine Bridge until the ground army arrives. On September 17, 1944 the first aircraft with airborne troops take off. They land in the area west of Arnhem. Meanwhile, American paratroopers at Son, Veghel and Sint Oedenrode have to capture the other bridges. After much fierce fighting, the Americans managed to capture all the bridges between Eindhoven and Nijmegen. Now only Arnhem remained! On the first day, the British troops do not meet much resistance from the Germans who are surprised by the attack.

De Rijnbrug bij Arnhem is één van de bruggen die bezet moet worden binnen het plan Market Garden. Deze brug ligt diep in vijandelijk terrein. De bedoeling is dat meer dan 10.000 Britse en Poolse luchtlandingstroepen de Rijnbrug bezet houden totdat het grondleger komt. Op 17 september 1944 stijgen de eerste vliegtuigen met luchtlandingstroepen op. In het gebied ten westen van Arnhem landen ze.
Ondertussen landen bij Son, Veghel en Sint Oedenrode Amerikaanse parachutisten die de andere bruggen moeten veroveren. Na heftige gevechten weten de Amerikanen alle bruggen tussen Eindhoven en Nijmegen te veroveren, nu alleen Arnhem nog! De eerste dag hebben de Britse troepen niet veel weerstand van de Duitsers die verrast zijn door de aanval.

Image module

However, on the second day, the Germans fight back hard and hit the British very hard. Only 600 British paratroopers, led by Lieutenant Colonel John Frost, managed to reach the Rhine Bridge near Arnhem. After four days they have to surrender, the Germans are too strong. The rest of the British troops are trapped in Oosterbeek and the Polish soldiers near Driel (across the Rhine). These troops cannot go anywhere but fight on because they hope that the rest of the Allied ground troops will come to help them. After nine days of fighting it becomes clear that the ground army will no longer arrive on time and the remaining Allied airborne troops will have to retreat across the Rhine. They do this on the night of 25 to 26 September when it is dark, so that they are not noticed by the Germans. When they wake up the next day, they see that all the British and Polish soldiers have gone, only the badly wounded and medics remain.

Image module

Op de tweede dag vechten de Duitsers hard terug en krijgen de Britten het heel zwaar. Slechts 600 Britse parachutisten, onder leiding van luitenant-kolonel John Frost, weten de Rijnbrug bij Arnhem te bereiken. Na vier dagen moeten ze zich overgeven, de Duitsers zijn te sterk. De rest van de Britse troepen zitten vast in Oosterbeek en de Poolse militairen bij Driel (overkant van de Rijn). Deze troepen kunnen nergens meer heen maar blijven wel volhouden omdat ze hopen dat de rest van het grondleger hun nog zal komen helpen. Na negen dagen van vechten wordt het duidelijk dat het grondleger niet meer op tijd zal komen en moeten de overgebleven geallieerde luchtlandingstroepen zich terugtrekken over de Rijn. Dit doen ze in de nacht van 25 op 26 september als het donker is, zodat ze niet worden opgemerkt door de Duitsers. Als die de volgende dag wakker worden zien ze pas dat alle Britse en Poolse militairen weg zijn, alleen de gewonden en verzorgers zijn er nog.

Image module
Image module

Hartenstein

Only 600 British paratroopers manage to reach the bridge. The rest of the army becomes trapped in Oosterbeek. The British General Major Urquhart chooses Hotel Hartenstein as his headquarters. This hotel, where the museum is now, therefore becomes the central point of the British who retreat here. Around Hartenstein, because it is the headquarters of the British, there is much hard fighting. Yet the British hold out and Major Urquhart continues to lead his troops from Hartenstein. Only when they have nothing left to fight with, do they leave the hotel and retreat across the Rhine. Hartenstein is left behind damaged.

Photos: Hotel Hartenstein

Image module

Hartenstein

Slechts 600 Britse parachutisten weten de brug te bereiken. De rest van het leger komt vast te zitten in Oosterbeek. De Britse generaal majoor Urquhart kiest hotel Hartenstein als hoofdkwartier. Dit hotel, waar nu het museum is, is dus het centrum van de Britten die zich hier terugtrekken. Om Hartenstein heen wordt, doordat het het hoofdkwartier van de Britten is, stevig gevochten. Toch blijven de Britten volhouden en generaal-majoor Urquhart blijft vanuit Hartenstein zijn troepen leiden. Pas als ze niets meer hebben om mee te vechten verlaten ze het hotel en trekken ze zich terug over de Rijn. Hartenstein blijft beschadigd achter.

foto’s: Hotel Hartenstein

ARNHEM: A GHOST TOWN

Because of all the heavy fighting in the area around Arnhem, all residents of Arnhem and surrounding villages are ordered to leave by the Germans; they are evacuated. The Germans are also afraid that the Dutch civilians are going to help the Allies. The residents take what they can with them, but still have to leave a lot of things behind. After all the citizens have left, Arnhem becomes a ghost town. Because the Allies had also bombed many cities in Germany, the Germans took everything that had been left behind in Arnhem back to Germany. They saw it as a replacement for the things that had been lost in their own cities. When the inhabitants of Arnhem return in May 1945, there is almost nothing left but empty, ruined houses.

Image module

Arnhem:

een spookstad

Door de zware gevechten in het gebied rondom Arnhem moeten alle inwoners van Arnhem en omliggende dorpen vertrekken; ze worden geëvacueerd. De Duitsers zijn ook bang dat de Nederlandse burgers de geallieerden gaan helpen. De inwoners nemen mee wat ze mee kunnen nemen, maar moeten heel veel spullen onbeheerd achterlaten. Nadat alle burgers weg zijn is Arnhem een spookstad. Omdat de geallieerden ook steden in Duitsland hebben gebombardeerd, nemen de Duitsers alle achtergelaten spullen in Arnhem mee naar Duitsland. Zij zien het als een vervanging van de verloren spullen in hun eigen steden. Als de inwoners van Arnhem in mei 1945 terugkomen is er bijna niets meer over behalve lege, kapotte huizen.

THE HUNGER WINTER AND THE PEACE

The failure of the Battle of Arnhem means that the whole of the Netherlands above the Rhine (Western and Northern Netherlands) was not liberated before the winter of 1944 set in. This was a very harsh winter in the Netherlands and due to the ongoing war there was not enough fuel left for people to heat their houses. But even worse is that there is not enough food for everyone. A lot of people therefore walk from village to village, every day, in search of food. Unfortunately, around 20,000 Dutch citizens die in the winter because of the shortages.

This period will soon come to be known as the “Hunger Winter”. Germany was not finally defeated until May of 1945 when the German troops in the Netherlands also surrender. The peace negotiations take place on 5 May in hotel “De Wereld” in Wageningen. The west and north of the Netherlands are finally liberated. Only now can the reconstruction of the whole of the Netherlands begin.

Het mislukken van de Slag om Arnhem betekent dat heel Nederland boven de Rijn (West- en Noord-Nederland) niet vóór de winter van 1944 bevrijd is. Dit is een heel strenge winter in Nederland en door de oorlog is er niet genoeg brandstof meer om de huizen te verwarmen. Maar nog erger is dat er ook niet genoeg voedsel voor iedereen is. Heel veel mensen lopen daarom steeds van dorp naar dorp, elke dag weer, op zoek naar voedsel. Helaas sterven er in die winter 20.000 Nederlandse burgers door de tekorten.

Deze periode krijgt al snel de benaming ‘Hongerwinter’. Pas in mei van 1945 lukt het de militairen Duitsland te verslaan. Ook in Nederland geven de Duitse troepen zich over. Op 5 mei vinden de vredesonderhandelingen plaats in hotel ‘De Wereld’ in Wageningen. Het westen en noorden van Nederland zijn eindelijk bevrijd. Pas nu kan de wederopbouw van heel Nederland beginnen.

Every year the liberation of the Netherlands is celebrated on May 5. The day before, on May 4, is National Remembrance Day. However, in addition to the national moments of reflection, in the Arnhem region the Battle of Arnhem is commemorated with commemorations in Arnhem, Ede, Driel and Oosterbeek in September. 1,754 soldiers and some civilians are buried at the Airborne War Cemetery in Oosterbeek and every year British and Polish veterans and their families visit the commemorations.

Would you like to know more about the Battle of Arnhem? Then you should visit the Airborne Museum in Oosterbeek or visit the Airborne Arnhem website to find out about more activities in the region.

Elk jaar wordt de bevrijding van Nederland op 5 mei gevierd. De dag ervoor, op 4 mei, is de Nationale dodenherdenking. In de regio van Arnhem wordt er naast de nationale momenten in september stil gestaan bij de verloren Slag om Arnhem met herdenkingen in Arnhem, Ede, Driel en Oosterbeek. Op het Airborne War Cemetery in Oosterbeek liggen 1754 militairen en enkele burgers begraven. Jaarlijks worden de herdenkingen door de Britse en Poolse veteranen en hun families bezocht.

Wil je meer weten over de Slag om Arnhem? Breng dan eens een bezoek aan het Airborne Museum in Oosterbeek of kijk op de website van Airborne Arnhem voor meer activiteiten in de regio.